W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 568 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.2.2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.

Zgodnie z art. 154 ust. 7, 8 i 9 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.; dalej: PrWod), zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich w całości albo w części. Minister gospodarki wodnej przyjmuje, w drodze rozporządzenia, zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej oraz kierując się powszechnym charakterem zestawu. Dotyczy to także aktualizacje tego zestawu.

Przyjęta aktualizacja właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich stanowi załącznik do rozporządzenia.

Natomiast w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 569 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.2.2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 154 ust. 8 PrWod.

Przyjęta aktualizacja zestawu celów środowiskowych dla wód morskich stanowi załącznik do tego rozporządzenia.

Ważne

Aktualizacja obydwu zestawów dotyczy m.in. wskaźników i ich jakościowych lub ilościowych własności oraz kryteriów utrzymania różnorodności biologicznej, a w tym m.in. jakości i występowania siedlisk oraz rozmieszczenia i różnorodności gatunków odpowiadającym dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym regionu Morza Bałtyckiego, a także utrzymania gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemów morskich w wyniku działalności człowieka na poziomie niepowodującym negatywnych zmian w tych ekosystemach.