Aktualizacja programu monitoringu wód morskich

W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod. poz. 414 opublikowano uchwałę Rady Ministrów Nr 38 z 22.3.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji programu monitoringu wód morskich.

Jak wynika z art. 351 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.; dalej: PrWod), właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód morskich zawierający wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstotliwości prowadzenia pomiarów i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaźników. Przy opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze się pod uwagę potrzebę działań wymienionych w art. 351 ust. 2 PrWod, czyli m.in.:

 • prowadzenia monitoringu wód morskich w sposób skoordynowany i spójny w regionie Morza Bałtyckiego;
 • zapewnienia porównywalności i możliwości wykonywania zbiorczych ocen stanu środowiska wód morskich w regionie Morza Bałtyckiego;
 • zapewnienia, w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodności programu monitoringu wód morskich z programami opracowywanymi przez inne państwa członkowskie UE położone w regionie Morza Bałtyckiego oraz państwa leżące poza granicami Unii Europejskiej, które graniczą z regionem Morza Bałtyckiego;
 • dostarczenia informacji m.in. dotyczących pozwalających na bieżącą ocenę stanu środowiska wód morskich;
 • uwzględnienia m.in. oceny stanu środowiska i programów monitoringu realizowanych, a także właściwości fizycznych, chemicznych, hydromorfologicznych i biologicznych wód morskich, typów siedlisk oraz presji i oddziaływań na wody morskie.
Ważne

Minister gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej program monitoringu wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, wyrażonej w drodze uchwały. Program monitoringu wód morskich przedkłada się w ciągu 3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Rady Ministrów wyrażonej w drodze uchwały (art. 351 ust. 7 PrWod).

W związku z tym, w omawianej uchwale Rada Ministrów wyraziła zgodę na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji programu monitoringu wód morskich, która stanowi załącznik do uchwały.

W załączniku do uchwały zawarto informacje dotyczące projektu aktualizacji programu monitoringu wód morskich, który obejmuje:

 • programy monitoringu ssaków (morświn, foka szara);
 • programy monitoringu ptaków (ptaki zimujące, lęgowe ptaki morskie);
 • programy monitoringu ryb (ryby strefy wód: przejściowych, przybrzeżnych, ryby strefy płytkowodnej otwartego morza i strefy głębokowodnej);
 • monitoring przyłowu gatunków mobilnych (program gatunki mobilne – poziom śmiertelności/obrażeń spowodowanych przypadkowym przyłowem w wyniku prowadzenia działalności rybackiej);
 • programy monitoringu siedlisk pelagicznych (siedliska pelagiczne i zakwity fitoplanktonu);
 • programy monitoringu: siedlisk bentosowych, gatunków nierodzimych, parametrów fizykochemicznych kolumny wody, presji fizycznych na dno morskie, stężeń substancji zanieczyszczających, odpadów morskich, a także dźwięku w wodzie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności