a Podstawy prawne. Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 2 PostAdmU na postanowienie w sprawie wstrzymania lub odmowy wstrzymania aktu lub czynności przysługuje zażalenie. W doktrynie wskazuje się, że zażalenie przysługuje także na postanowienia wydane w trybie