Świadek może, do czasu zamknięcia przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji, wystąpić z wnioskiem o uchylenie postanowienia o jego utajnieniu Na postanowienie to służy zażalenie świadkowi i oskarżonemu, a w postępowaniu przed sądem także prok