To nie przypadek, że przed tarczą antykryzysową 6.0 opisujemy tarczę antykryzysową 7.0 (nazwy przyjęte dla zachowania chronologii przepisów antykonoronawirusowych). Ta pierwsza czeka na rozpatrzenie poprawek Senatu przez Sejm. Natomiast tarcza 7.0, czyli ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. poz. 2157) obowiązuje od 5.12.2020 r.

Tarcza 7.0 nowelizuje przede wszystkim ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 poz. ze zm.; dalej: specustawa). Dodaje też jeden przepis do ustawy z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466 ze zm.; dalej: OgrHandNiŚU).

5 rozwiązań związanych z zatrudnieniem w tarczy 7.0

L.p.

Rodzaj rozwiązania i termin jego wejścia w życie

Sposób realizacji

1.

Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych

(art. 4ha specustawy dodany art. 1 pkt 1

tarczy antykryzysowej 7.0)

– Świadczenie pracy zdalnej jest dozwolone w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii podczas obowiązkowej izolacji w warunkach domowych (izolacja domowa)

– Może być wykonywana przez pracowników i inne osoby zatrudnione, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, na warunkach określonych w art. 3 ust. 3–8 specustawy

– Za okres pracy zdalnej przysługuje wynagrodzenie za pracę, a nie wynagrodzenie chorobowe (art. 92 KP) i świadczenia pieniężne z tytułu choroby (określone w ustawie zasiłkowej*)

2.

Świadczenia chorobowe podczas kwarantanny i izolacji domowej

(art. 4hb dodany specustawy art. 1 pkt 1

tarczy antykryzysowej 7.0)

Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z tytułu choroby przysługują za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji domowej

3.

Zawieszenie badań lekarskich i psychologicznych, a także szkoleń w transporcie kolejowym

(art. 12a ust. 1 pkt 3 specustawy uchylony art. 1 pkt 2 tarczy antykryzysowej 7.0 oraz art. 15zzzy specustawy zmieniony art. 1 pkt 3 tarczy antykryzysowej 7.0)

– Zawieszenie, nie dłużej niż do 31.1.2021 r., obejmuje badania lekarskie i psychologiczne osób związanych z transportem kolejowym, tj. ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, zwrotniczych oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei (SOK)

– Ważność powyższych badań przedłuża się na 180 dni (było 90 dni i 60 dni – w przypadku świadectwa maszynisty) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później), jeśli upływa w okresie ich obowiązywania

4.

Przedłużenie ważności dokumentów, szkoleń i egzaminów wymaganych w transporcie kolejowym

(art. 15zzzy1, art. 15zzz i art. 15zzzza specustawy zmienione art. 1 pkt 4-6 tarczy antykryzysowej 7.0)

– Autoryzacje, certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa, licencje i świadectwa maszynisty oraz certyfikat dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) zachowają ważność przez 180 dni (było 90 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później), jeśli upływa w okresie ich obowiązywania

– W powyższym okresie utrzymają ważność szkolenia oraz okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów, szkolenia dla pracowników kolejowych z zakresu kierowania ruchem, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, zwrotniczych i funkcjonariuszy SOK

– W samym okresie zachowują ważność egzaminy okresowe przewidziane dla pracowników kolejowych

5.

Wyłączenie zakazu handlu w niedzielę

(art. 17a OgrHandNiŚU

dodany art. 4 tarczy antykryzysowej 7.0)

Zakaz handlu oraz powierzania pracy w placówkach handlowych nie obowiązuje w niedzielę 6.12.2020 r.

*ustawa zasiłkowa to ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.)