Przepisy ustaw ubezpieczeniowych nie rozstrzygają uprawnień do renty rodzinnej w kontekście przyczyny śmierci ubezpieczonego. Zarówno ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń