Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dziesięć kolejnych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–20. Do podziału jest łącznie ponad 300 mln zł.

Nabór wniosków w poszczególnych konkursach ogłoszonych przez zarząd województwa i tzw. instytucje pośredniczące rozpocznie się jeszcze w lutym i zakończy pod koniec marca lub w kwietniu. Łączna pula dotacji z funduszy UE, które można zdobyć, sięga 305 mln zł.

Fundusze zostały przeznaczone na następujące projekty:

– ponad 44 mln zł mają szansę uzyskać lokalne samorządy i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tereny inwestycyjne;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy i podległe im jednostki mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel przewidziano 32 mln zł;

– ponad 53 mln zł zarezerwowano na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. W tym konkursie lokalne samorządy i przedsiębiorstwa mogą zdobyć wsparcie na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę instalacji sanitarnych i sieci wodociągowych:

– ok. 57 mln zł jest do podziału w konkursie związanym z zachowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego regionu;

– ogłoszono również trzy konkursy dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

– blisko 61,7 mln zł zarezerwowano na integrację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

– dwa kolejne nabory dotyczą projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Olsztyna, czyli miasta i okolicznych gmin;

– ok. 5,3 mln zł przewidziano na przebudowę dróg lokalnych na tym terenie; wzmocnienie nawierzchni ulic, modernizację obiektów inżynierskich, budowę chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, sygnalizacji i oznakowania.

– kolejne 19 mln zł może zasilić inwestycje służące poprawie tzw. ekomobilności.