W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

Szczególnie na uwagę zasługuje przede wszystkim art. 6j ust. 3b, zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Orzecznictwo

Na kanwie ww. regulacji prawnych w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że nie pozostawia on jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustawodawca wprowadził roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata ta płatna jest raz w roku ryczałtem i nie zależy ona od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Jest ona obliczana w stosunku do średniej ilości odpadów powstających na takich nieruchomościach (por. wyrok WSA w Białymstoku z 28.10.2020 r., I SA/Bk 587/20).

Z kolei, z ust. 3bc ww. art. 6j wynika, że uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Zielonej Górze z 14.6.2022 r. (Nr 102/2022). We wskazanym orzeczeniu organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że:

W świetle normy prawnej ujętej w art. 6j ust. 3bc CzystGmU, uchwała, o której mowa w cyt. wyżej art. 6j ust. 3b CzystGmU może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Badana uchwała została przez Radę Gminy (….) podjęta na sesji 26.5.2022 r., a więc w ocenie Kolegium Izby z przekroczeniem ustawowego terminu upoważniającego do jej uchwalenia.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Rada gminy może podjąć nawet w trakcie roku uchwałę w sprawie opłat za odpady komunalne zbierane z tzw. nieruchomości letniskowych, przy czym, uchwała może zostać podjęta maksymalnie w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Przyjęcie uchwały po tym terminie z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało orzeczeniem jej nieważności przez kolegium RIO.

Źródło: https://bip-api.zielonagora.rio.gov.pl.