30 kwietnia to ostateczny termin, do którego można uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

Szczególnie na uwagę zasługuje przede wszystkim art. 6j ust. 3b, zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Orzecznictwo

Na kanwie ww. regulacji prawnych w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że nie pozostawia on jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustawodawca wprowadził roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata ta płatna jest raz w roku ryczałtem i nie zależy ona od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Jest ona obliczana w stosunku do średniej ilości odpadów powstających na takich nieruchomościach (por. wyrok WSA w Białymstoku z 28.10.2020 r., I SA/Bk 587/20).

Z kolei, z ust. 3bc ww. art. 6j wynika, że uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Zielonej Górze z 14.6.2022 r. (Nr 102/2022). We wskazanym orzeczeniu organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że:

W świetle normy prawnej ujętej w art. 6j ust. 3bc CzystGmU, uchwała, o której mowa w cyt. wyżej art. 6j ust. 3b CzystGmU może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Badana uchwała została przez Radę Gminy (….) podjęta na sesji 26.5.2022 r., a więc w ocenie Kolegium Izby z przekroczeniem ustawowego terminu upoważniającego do jej uchwalenia.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Rada gminy może podjąć nawet w trakcie roku uchwałę w sprawie opłat za odpady komunalne zbierane z tzw. nieruchomości letniskowych, przy czym, uchwała może zostać podjęta maksymalnie w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Przyjęcie uchwały po tym terminie z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało orzeczeniem jej nieważności przez kolegium RIO.

Źródło: https://bip-api.zielonagora.rio.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności