30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych w samorządzie

Ustawy normujące ustrój samorządów na szczeblu gminy, powiatu i województwa przewidują obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez wskazane w nich podmioty. Są nimi w samorządzie:

  1. gminnym – radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (art. 24 h i n. SamGmU);
  2. powiatowym – radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty (art. 25 c i n. SamPowU);
  3. województwa – radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (art. 27 c i n. SamWojU).

Wszystkie regulacje wskazują, że oświadczenie dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Normują ponadto, jakie informacje powinno zawierać oświadczenie.

Jest ono składane podmiotom wskazanym w ustawach, w 2 egzemplarzach wraz z kopią PIT za rok poprzedni i jego korektą.

Unormowano terminy składania pierwszego oświadczenia, corocznych oświadczeń do 30 kwietnia wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz oświadczeń składanych przy zaprzestaniu pełnienia danej funkcji.

W razie niedochowania ww. terminów, wskazane w ustawach podmioty w ciągu 14 dni, wzywają do niezwłocznego złożenia oświadczenia wyznaczając dodatkowy termin (14 dni). Przewidziano sankcje związane z niezłożeniem oświadczenia, mimo upływu dodatkowego terminu.

Wszystkie regulacje wskazują, że podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 KK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności