27.2.2017 r. ważny termin przekazania pierwszych JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorców

Zgodnie art. 82 § 1b ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, dalej: OrdPU), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania JPK_VAT w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT od 1.1.2017 r. Duże przekazują pliki już od 1.6.2016 r.

Pierwsze pliki JPK_VAT za miesiąc styczeń 2017 r. powinny być przekazane najpóźniej 27.2.22017 r. w poniedziałek, gdyż termin 25 dnia miesiąca wypada w sobotę.

Zgodnie z art. 193a § 2 OrdPU, struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów udostępniło nową aplikację kliencką do wysyłania plików JPK wraz z instrukcją obsługi, zawierającą instrukcję instalacji i obsługi aplikacji JPK oraz przykładowy plik JPK_VAT_002.csv.

Przedsiębiorcy powinni na bieżąco śledzić zmiany dotyczące przekazywanie JPK, pojawiające się na stronach Ministerstwa Finansów gdyż aby mieć możliwość wysyłki JPK podmiot musi dostosować systemy informatyczne oraz przygotować odpowiednie dane, między innymi utworzyć profil użytkownika, który chroniony jest hasłem.

Niewywiązanie się z obowiązku przekazania JPK będzie skutkowało sankcjami karno-skarbowymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności