Zgodnie art. 82 § 1b ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, dalej: OrdPU), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania JPK_VAT w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT od 1.1.2017 r. Duże przekazują pliki już od 1.6.2016 r.

Pierwsze pliki JPK_VAT za miesiąc styczeń 2017 r. powinny być przekazane najpóźniej 27.2.22017 r. w poniedziałek, gdyż termin 25 dnia miesiąca wypada w sobotę.

Zgodnie z art. 193a § 2 OrdPU, struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów udostępniło nową aplikację kliencką do wysyłania plików JPK wraz z instrukcją obsługi, zawierającą instrukcję instalacji i obsługi aplikacji JPK oraz przykładowy plik JPK_VAT_002.csv.

Przedsiębiorcy powinni na bieżąco śledzić zmiany dotyczące przekazywanie JPK, pojawiające się na stronach Ministerstwa Finansów gdyż aby mieć możliwość wysyłki JPK podmiot musi dostosować systemy informatyczne oraz przygotować odpowiednie dane, między innymi utworzyć profil użytkownika, który chroniony jest hasłem.

Niewywiązanie się z obowiązku przekazania JPK będzie skutkowało sankcjami karno-skarbowymi.