1. Ustawodawca nie wyznaczył normatywnych desygnatów pojęcia „hurtownia farmaceutyczna”, odmiennie niż uczynił to w przypadku aptek Zgodnie z art. 86 ust. 1 PrFarm apteka jest placówką ochrony zdrowia publicz