Konferencja miała unikalną formułę. Część pierwsza skupiona była wokół wykładów, podczas których eksperci wskazywali na najważniejsze kwestie związane z praktycznym stosowaniem zasad dostępu do informacji. W trakcie wykładów prelegenci poruszyli następujące tematy: prof. Przemysław Szustakiewicz zaprezentował przekrojowo najnowszą linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej. Pani dr Marlena Sakowska-Baryła omówiła kwestie związane z dostępem do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w świetle najnowszego orzecznictwa. Zwróciła uwagę na podstawy prawne, które regulują tę tematykę, wskazując, że definicja osoby pełniącej funkcję publiczną uregulowana została w artykule 115 § 19 Kodeksu karnego. Wskazała na najważniejsze praktyczne zastosowania omawianych przepisów w codziennej pracy osób udostępniających informację publiczną. Pan dr Grzegorz Sibiga bardzo szeroko omówił najnowsze uregulowania, wynikające z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wskazał na najważniejsze aspekty nowych rozwiązań, które mogą w przyszłości spowodować znaczny wzrost liczby spraw związanych z udostępnianiem informacji do ponownego wykorzystywania, zwłaszcza w kontekście umożliwiania wnioskodawcom stałego dostępu w czasie rzeczywistym do danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Pani r.pr. Kamila Kędzierska skupiła się na bardzo ważnym aspekcie kosztów udostępniania informacji publicznej, wskazując na możliwości ich ewentualnego naliczania oraz prawidłowy sposób okreś­lania. Jest to sprawa kontrowersyjna z uwagi na fakt, że dostęp do informacji publicznej z definicji jest bezpłatny. Ważne jest zatem prawidłowe wykazanie szczególnych przesłanek, pozwalających naliczyć dodatkowe koszty.

Część druga miała z kolei charakter warsztatowy. Uczestnicy konferencji mieli unikalną okazję wspólnego spotkania w mniejszych grupach, w ramach których – przy wsparciu ekspertów z dziedziny dostępu do informacji publicznej – rozwiązywali konkretne problemy, z którymi na co dzień spotykają się w swoich jednostkach. Była to doskonała okazja zarówno do wspólnej wymiany doświadczeń, jak i do wypracowania optymalnych rozwiązań przy wydatnym wsparciu ekspertów. Zastosowana nowatorska formuła pozwoliła dodatkowo uczestnikom porównać rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych jednostkach, na koniec zaś wypracować właściwe rozwiązanie. Poszczególne grupy prowadzone były przez Pana dr. Piotra Sitniewskiego, Panią dr Marlenę Sakowską-Baryłę, Panią r.pr. Kamilę Kędzierską oraz Panią r.pr. Barbarę Pietrzak. Druga część konferencji cieszyła się szczególnym zainteresowaniem uczestników i wywołała spore emocje! Wszyscy wyszli z odpowiedziami na swoje pytania oraz z nowymi, cennymi kontaktami.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej to ustawa, która pomimo piętnastoletniego już funkcjonowania w polskim systemie prawnym ciągle ewoluuje. Zmienia się jej praktyczne zastosowanie, sposób wykładni poszczególnych przepisów przez podmioty zobowiązane i sądy administracyjne kontrolujące prawidłowość jej stosowania. Należy pamiętać, że ostatnie piętnaście lat stosowania tej ustawy to okres dynamicznych zmian w Polsce, także społecznych. To zmiana rozumienia filozofii działania władzy publicznej, która dokonała bardzo dużego postępu na drodze swojej roli w stosunkach z obywatelami. To wreszcie obywatele, coraz bardziej świadomi swoich praw. Jesteśmy przekonani, że przygotowana przez nas konferencja pozwoliła choć trochę zrozumieć nie tylko filozofię, ale i praktyczne aspekty stosowania ustawy. Do zobaczenia za rok podczas następnej edycji konferencji!