W ramach przygotowanego rozporządzenia na podstawie art. 86n § 4 ordynacji podatkowej, delegowano zadania do innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co ma przyczynić się do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji. Upoważniono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań Szefa KAS dotyczących informacji o schematach podatkowych. Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia jest usprawnienie wykonywania przez KAS obowiązków związanych z obsługą przekazanych informacji o schematach podatkowych.

Dyrektora IAS w Olsztynie będzie wykonywać zadania określone w art. 86g–86ia ordynacji podatkowej, w tym związane przede wszystkim z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP), nadawaniem numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), przekazywaniem potwierdzenia nadania NSP, zwracaniem się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, wydawaniem postanowień o odmowie nadania NSP, unieważnianiem NSP, pozostawieniem informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia, doręczaniem potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydawaniem postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, wydawaniem postanowień o umorzeniu postępowania.