a  Nieobecność oskarżyciela prywatnego. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawę główną bez usprawiedliwionych powodów – zgodnie z art. 496 § 3 KPK – uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Jak słusznie zauważył Sąd Na