a  Adresat wniosku. Otrzymanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy zależy od prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego albo referendarza sądowego, który może zarządzić ich wydanie w razie uzasadnionej potrzeby. Dlatego też we