Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach trzeciego naboru POIiŚ 2014–2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. NFOŚiGW przyjmuje wnioski do 30.12.2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2017 r.

Przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” to:

1) rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych,

2) rozwój terenów zielonych,

3) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.

Ważne
Do rozdysponowania przewidziano 104,2 mln zł, z czego 50 mln dla projektów dotyczących rekultywacji i remediacji, tyle samo dla rozwoju terenów zielonych, a 4,2 mln zł na inwentaryzację terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3) regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.