Nowe rozporządzenie jest o tyle istotne, że dotyczy beneficjentów wsparcia zasadniczo o statusie jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o rodzaje przedsięwzięć, które mogą zostać objęte wsparciem, wyróżniono m.in.:

  1. budowę budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  2. remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  3. remont lub przebudowę budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  4. kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego, w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

Co istotne, ww. rozporządzenie zawiera wzór formularza, który wnioskodawca będzie musiał wypełnić przy ubieganiu się o wspomniane wsparcie.

Z treści podanego rozporządzenia wynika również, że od strony proceduralnej obsługą zadania będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego należy też składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Nadto, przedstawiono szczegółowy wykaz dokumentacji do wniosku, procedurę weryfikacyjną wniosków prowadzonych przez ww. Bank.

Podsumowując wydaje się, że wskazany instrument wsparcia może pomóc przede wszystkim gminom w powiększeniu zasobu mieszkaniowego, co w obliczu ograniczeń budżetowych spowodowanych przez COVID-19 może wydatnie wspomóc samorząd w podanym zakresie przedmiotowym. Co do zasady regulacje te należy więc ocenić pozytywnie, a praktyczna ich realizacja dopiero pokaże rzeczywiste efekty wsparcia finansowego.