Termin związania ofertą jest uzależniony od wartości zamówienia. Wynosi on:60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub większa, ale mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług, 90 dni – jeżeli wartość zamówienia jest równa