VAT – w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem Nieruchomości