Obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zleceniobiorcom wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych