Czy przyznana Spółce zgodnie z umową powierzenia zadań i zdefiniowana w umowie rekompensata stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych