Wyrażenia ustawowe i konstytucyjne – niezawisłości, bezstronności i niezależności nie są zdefiniowane. Powstaje więc potrzeba odniesienia się do okoliczności określonych w prawie, a stanowiących jednocześnie wyznaczniki wymienionych wyrażeń ustawowyc