Pojęcie decyzji administracyjnej można rozpatrywać w ujęciu materialnym oraz formalnym (procesowym). W tym pierwszym ujęciu decyzja administracyjna stanowi władcze, jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, oparte na przepisach