W niniejszym rozdziale analizie poddane zostaną zasady i tryb weryfikacji decyzji administracyjnych i postanowień Prezesa URE wraz z próbą scharakteryzowania przysługujących stronie środków prawnych w świetle ogólnego modelu postępowania administracy