Zmiany w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Do Rady Ministrów trafił projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zmian przepisów ustawy z 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjnego i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart). Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nieodpłatnego udostępniania zbiorów danych ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, numerycznego modelu terenu, zbiorów danych dotyczących geometrii działek ewidencyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000. Ponadto, dotychczasowy Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości ma zostać przekształcony w Rejestr Cen Nieruchomości.

Do legalnego słowniczka pojęć ustawodawca wprowadził nowe definicje: „czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa”, „ mapy do celów projektowych” oraz „ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych ”.

Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych ma następować dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha, nie później niż w terminie 7 dni roboczych; dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha, nie później niż w terminie 20 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego będzie mógł wymierzyć staroście karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Jej wymierzenie następować ma w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskodawcy proponują, by obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie obejmował prac geodezyjnych dotyczących tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu.

Za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych polegających na:

a) wznowieniu znaków granicznych,

b) wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych,

d) sporządzeniu mapy z projektem podziału nieruchomości,

e) sporządzeniu mapy do celów prawnych,

f) sporządzeniu mapy do celów projektowych,

g) sporządzeniu projektu scalenia i podziału nieruchomości,

h) sporządzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

i) rozgraniczeniu nieruchomości,

j) wykonaniu innej czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, której wykonanie skutkuje zmianą w bazach danych

- pobierana ma być opłata ryczałtowa.

Za obszar objęty zgłoszeniem pracy do 1 ha w wysokości 100 zł, powyżej 1ha do 10 ha w wysokości 100,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha, powyżej 10 ha w kwocie 190,00 zł oraz dodatkowo kwota 5,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.

Projekt trafił do konsultacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności