Ustawa rozszerza i doprecyzowuje zakres zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego. Zadania te będą polegały na:

1) organizowaniu i wykonywaniu porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;

2) dokonywaniu przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat;

3) koordynacji właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych;

4) wdrażaniu nowych metod badawczych;

5) uczestniczeniu, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską.

Rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz na przekazanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski. W konsekwencji umożliwi to ustalenie i realizację skutecznych działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza, mających na celu poprawę stanu jakości powietrza i ochronę zdrowia ludzkiego.

Ważne
Ustawa reguluje kwestie działań Inspekcji Ochrony Środowiska. Zapewnia organom Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonującym oceny jakości powietrza, systematyczne dostarczanie niezbędnych oraz jednolitych i dobrej jakości danych, uzyskanych w oparciu o przyjętą i zastosowaną jednolitą dla całego kraju metodykę analiz numerycznych. Wykonanie tych prac powierzone zostanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.`

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (data ogłoszenia: 11.1.2018 r.), z wyjątkiem art. 1, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.