Wysokość dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje FinZadOśwU, gdzie w art. 38 postanowiono m.in., że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Oprócz ww. artykułu znaczenie mają także art. 21 ust. 3, gdzie postanowiono, że niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z kolei, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 FinZadOśwU, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:

art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1 ‒ w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1 -

Na szczególną uwagę zasługuje zaś stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/852/2022; https://bip.rzeszow.rio.gov.pl/download/attachment/4300/uchwala_2022_00852.pdf). W stanie faktycznym organ nadzoru weryfikował legalność zapisu powielającego wysokość ustawowej dotacji dla ww. niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (40%), więc dotyczy to np. punktu przedszkolnego.

W ocenie prawnej organ nadzoru wskazał m.in., że: Rada Gminy (…..) w § 2 uchwały ustaliła kwotę dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 3 FinZadOśwU w wysokości odpowiadającej wysokości wynikającej z art. 21 ust. 3 FinZadOśwU zamiast w wysokości wyższej, co pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 2 FinZadOśwU przewidującym delegację do ustalania dotacji w wysokości wyższej niż przysługująca na podstawie ustawy.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze RIO jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może powielać regulacji prawnych wynikających z FinZadOśwU. Rada powinna ustalając stawkę dotacji, wskazać kwotę wyższą od tej (40%) podawanej w ustawie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności