Wsparcie dla JST w postaci użyczenia bezpłatnego miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy

Projekt przewiduje bowiem rozwiązania prawne umożliwiające użyczanie nieruchomości stanowiących własność SP lub wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego SP jako tymczasowe miejsca zakwaterowania w realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wskazany projekt jest aktualnie w trakcie procedowania w Sejmie.

Wskazane kwestie mają w założeniu stanowić nową jednostkę redakcyjną, tj. dodany ma być art. 12a w PomocUkrainaU. Z jego treści wynika m.in., że:

W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego w realizacji działań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, odpowiednio:

1) Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister, jednostki mu podległe lub przez
niego nadzorowane,

2) jednostka sektora finansów publicznych oraz

3) państwowa osoba prawna

– użycza w całości albo w części stanowiące własność Skarbu Państwa lub wchodzące w skład nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa albo stanowiące mienie komunalne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo - konferencyjne oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie, będące w ich zarządzie lub którymi gospodarują – jako tymczasowe miejsce zakwaterowania.

Z dalszych jednostek redakcyjnych wynika zaś, że podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazują wykaz w postaci elektronicznej wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce położenia ośrodka i obiektu, o którym mowa w ust. 1 lub 2. Wojewoda niezwłocznie zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego
wykaz ośrodków i obiektów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz informację o możliwości
ich użyczenia. Natomiast użyczenie następuje w drodze porozumienia zawartego pomiędzy właściwym wojewodą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1 i 2, na wniosek organu
wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu
terytorialnego lub związku metropolitalnego, właściwego ze względu na miejsce
położenia ośrodka lub obiektu. Wspomniane porozumienie wymaga uzgodnienia z jednostką samorządu terytorialnego, związkiem jednostek samorządu terytorialnego lub związkiem metropolitalnym, o których mowa w ust. 5. Z kolei środki na finansowanie działań, w ramach użyczenia, podjętych w wyniku realizacji porozumienia albo wykonania polecenia, zapewnia wojewoda, w szczególności ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Podsumowując, wskazany projekt zawiera bardzo istotne, z punktu widzenia przede wszystkim gmin, regulacje, które mają w założeniu zapewnić zakwaterowanie potrzebującym uchodźcom ukraińskim. Rozwiązania te należy ocenić pozytywnie, bowiem mogą w znaczny sposób odciążyć koszty ponoszone przez samorządy na cele związane z uchodźcami, w tym na ich zakwaterowanie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności