Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

• Publikacja to zbiór wiedzy nt. informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, która w szczególności ułatwi poznanie zasad związanych z doręczaniem i odbieraniem dokumentów w postaci elektronicznej, a także zmniejszy obawy przed nawiązywaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami publicznymi oraz klientami administracji publicznej.
• Praktyczne wyjaśnienia przybliżą czytelnikom m.in.: obowiązki prawne związane z obsługą elektronicznych interesantów z uwzględnieniem zmian w KPA, Ordynacji podatkowej, ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i licznymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• Komentarz to kompendium dla osób odpowiedzialnych w podmiotach publicznych za realizację obowiązków z zakresu informatyzacji oraz zainteresowanych tematem informatyzacji administracji.

Fragment tekstu z komentarza

Art. 14 [Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr publiczny]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:
1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych;
2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych.
2. Organ administracji rządowej zapewnia działanie rejestru publicznego, używając systemów teleinformatycznych.

1. Ustęp 1 komentowanego artykułu nie uległ zmianie od uchwalenia InformPodPublU (pomijając nadanie oznaczenia ust. 1, gdyż pierwotnie treść ust. 1 wyczerpywała całą treść artykułu). Ustęp 2 dodano natomiast ZmInformPodPublU10.

2. Z literalnej analizy art. 14 ust. 1 InformPodPublU wynika, że obowiązki podmiotów publicznych prowadzących rejestry publiczne są zróżnicowane:

1) w każdym przypadku rejestr musi spełniać minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej (art. 14 ust. 1 pkt 2 InformPodPublU); minimalne wymagania określono w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 18 InformPodPublU (KRIR);

2) jeżeli rejestr działa przy użyciu systemu teleinformatycznego:
a) rejestr musi być prowadzony w sposób zapewniający spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (art. 14 ust. 1 pkt 1 InformPodPublU) – warunek ten jest zbędny o tyle, że obowiązek spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wynika już bezpośrednio z wykorzystywania systemu teleinformatycznego – niezależnie od tego, czy w jego ramach jest prowadzony rejestr publiczny, czy też nie; minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określono w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 18 InformPodPublU (KRIR),
b) podmiot prowadzący rejestr jest zobowiązany umożliwić dostarczanie informacji do rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną – obowiązek ten spoczywa na podmiocie prowadzącym rejestr, nie nakłada natomiast obowiązku przekazywania informacji do rejestru lub pozyskania z niego informacji w postaci elektronicznej na inne podmioty; taki obowiązek musi zatem wynikać z przepisów regulujących funkcjonowanie określonego rejestru publicznego.

3. Sposób zredagowania art. 14 ust. 1 InformPodPublU wymusza postawienie pytania, czy InformPodPublU nakazuje prowadzenie wszystkich rejestrów publicznych w postaci elektronicznej. Warunek ten nie wynika explicite z treści InformPodPublU, natomiast przywołane w art. 14 ust. 1 pkt 2 InformPodPublU minimalne wymagania dla rejestrów publicznych zostały przez Radę Ministrów sformułowane w sposób dorozumiany zakładający co najmniej elektroniczną postać rejestru. Wobec braku jednoznacznego nakazu ustawowego, zdaniem autora, podmioty publiczne mają swobodę wyboru postaci prowadzonego przez siebie rejestru, a rozporządzenie wydane na podstawie art. 18 InformPodPublU w zakresie, w którym nie uwzględnia możliwości prowadzenia rejestru w innej postaci niż elektroniczna, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.

4. O ile podmiotom publicznym prowadzącym rejestry publiczne pozostawiono w ogólności swobodę decyzji, czy rejestr ten chcą prowadzić przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych czy też w inny sposób (np. w postaci elektronicznej poza systemem teleinformatycznym albo nawet w postaci papierowej), to art. 14 ust. 2 InformPodPublU przesądza, że organy administracji rządowej mają obowiązek zapewnić działanie rejestrów publicznych przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Zobacz także:
Klauzula informacyjna podczas rozmów telefonicznych
Interpretacja przepisów nie jest informacją publiczną
Upoważnienia do przetwarzania danych zawartych w spisie wyborców

Więcej o informatyzacji administracji publicznej znajdziesz na

w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności