Udzielanie dotacji dla gmin i powiatów z rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”

Podział rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie występował do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o dokonanie podziału rezerwy. Wniosek ten zostanie sporządzony na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej, złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów. W celu uzyskania środków finansowych podmioty te składają wnioski do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przyznanie kwot zgodnie z propozycją przedstawioną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i po jego akceptacji. W rozporządzeniu określono, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw zagranicznych składają wniosek o przyznanie środków w terminie do 15 marca roku budżetowego, a wojewoda składa pierwszy wniosek w terminie do 15 stycznia danego roku budżetowego, a kolejne wnioski - do 15. dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy wniosek. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie dokonywał podziału rezerwy celowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków.

Udzielanie powiatom dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

W przypadku dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów, udzielanej powiatom, starosta składa wniosek o udzielenie takiej dotacji w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy z pracodawcą lub repatriantem, nie później jednak niż do 15 września roku budżetowego. Wojewoda przekazuje powiatowi dotację w okresach miesięcznych, w terminie umożliwiającym wykonanie zobowiązań starosty wynikających z umów zawartych przez starostę z repatriantami oraz pracodawcami. Wzór wniosku ustalony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Udzielanie dotacji gminom, które zapewnią repatriantom lokal mieszkalny

Gmina zapewniająca repatriantowi lokal mieszkalny składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantowi, jednak nie później niż do 15 września roku budżetowego. Wojewoda będzie obowiązany podpisać porozumienie z gminą w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Wzór wniosku ustalony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Przekazywanie starostom z budżetu wojewodów środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy

W przypadku pokrywania wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy właściwym organem jest starosta. Składa on wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy do właściwego wojewody w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, a ostatni w danym roku budżetowym - w terminie do 31 października tego roku budżetowego. Wojewoda przekazuje staroście środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji zawartych we wniosku o przekazanie tych środków.

Udzielanie dotacji celowych gminom, które przeprowadziły remont lub adaptację lokalu mieszkalnego

Rozporządzenie reguluje również tryb udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku gmina składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych lub od wyposażenia lokalu mieszkalnego, nie później jednak niż do 15 września roku budżetowego. Wojewoda jest obowiązany przekazać takiej gminie dotację celową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udzielenie. Wzór wniosku został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności