Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

• Publikacja to zbiór wiedzy nt. informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, która w szczególności ułatwi poznanie zasad związanych z doręczaniem i odbieraniem dokumentów w postaci elektronicznej, a także zmniejszy obawy przed nawiązywaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami publicznymi oraz klientami administracji publicznej.
• Praktyczne wyjaśnienia przybliżą czytelnikom m.in.: obowiązki prawne związane z obsługą elektronicznych interesantów z uwzględnieniem zmian w KPA, Ordynacji podatkowej, ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i licznymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• Komentarz to kompendium dla osób odpowiedzialnych w podmiotach publicznych za realizację obowiązków z zakresu informatyzacji oraz zainteresowanych tematem informatyzacji administracji.

Fragment tekstu z komentarza

Art. 14 [Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr publiczny]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:
1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych;
2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych.
2. Organ administracji rządowej zapewnia działanie rejestru publicznego, używając systemów teleinformatycznych.

1. Ustęp 1 komentowanego artykułu nie uległ zmianie od uchwalenia InformPodPublU (pomijając nadanie oznaczenia ust. 1, gdyż pierwotnie treść ust. 1 wyczerpywała całą treść artykułu). Ustęp 2 dodano natomiast ZmInformPodPublU10.

2. Z literalnej analizy art. 14 ust. 1 InformPodPublU wynika, że obowiązki podmiotów publicznych prowadzących rejestry publiczne są zróżnicowane:

1) w każdym przypadku rejestr musi spełniać minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej (art. 14 ust. 1 pkt 2 InformPodPublU); minimalne wymagania określono w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 18 InformPodPublU (KRIR);

2) jeżeli rejestr działa przy użyciu systemu teleinformatycznego:
a) rejestr musi być prowadzony w sposób zapewniający spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (art. 14 ust. 1 pkt 1 InformPodPublU) – warunek ten jest zbędny o tyle, że obowiązek spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wynika już bezpośrednio z wykorzystywania systemu teleinformatycznego – niezależnie od tego, czy w jego ramach jest prowadzony rejestr publiczny, czy też nie; minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określono w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 18 InformPodPublU (KRIR),
b) podmiot prowadzący rejestr jest zobowiązany umożliwić dostarczanie informacji do rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną – obowiązek ten spoczywa na podmiocie prowadzącym rejestr, nie nakłada natomiast obowiązku przekazywania informacji do rejestru lub pozyskania z niego informacji w postaci elektronicznej na inne podmioty; taki obowiązek musi zatem wynikać z przepisów regulujących funkcjonowanie określonego rejestru publicznego.

3. Sposób zredagowania art. 14 ust. 1 InformPodPublU wymusza postawienie pytania, czy InformPodPublU nakazuje prowadzenie wszystkich rejestrów publicznych w postaci elektronicznej. Warunek ten nie wynika explicite z treści InformPodPublU, natomiast przywołane w art. 14 ust. 1 pkt 2 InformPodPublU minimalne wymagania dla rejestrów publicznych zostały przez Radę Ministrów sformułowane w sposób dorozumiany zakładający co najmniej elektroniczną postać rejestru. Wobec braku jednoznacznego nakazu ustawowego, zdaniem autora, podmioty publiczne mają swobodę wyboru postaci prowadzonego przez siebie rejestru, a rozporządzenie wydane na podstawie art. 18 InformPodPublU w zakresie, w którym nie uwzględnia możliwości prowadzenia rejestru w innej postaci niż elektroniczna, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.

4. O ile podmiotom publicznym prowadzącym rejestry publiczne pozostawiono w ogólności swobodę decyzji, czy rejestr ten chcą prowadzić przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych czy też w inny sposób (np. w postaci elektronicznej poza systemem teleinformatycznym albo nawet w postaci papierowej), to art. 14 ust. 2 InformPodPublU przesądza, że organy administracji rządowej mają obowiązek zapewnić działanie rejestrów publicznych przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Zobacz także:
Klauzula informacyjna podczas rozmów telefonicznych
Interpretacja przepisów nie jest informacją publiczną
Upoważnienia do przetwarzania danych zawartych w spisie wyborców

Więcej o informatyzacji administracji publicznej znajdziesz na

w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

• Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, poszerzony i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo istotne z punktu widzenia praktyki.
• Publikacja to zbiór jasnych i przejrzystych rozwiązań pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowa struktura wewnętrzna, z precyzyjnym i jednolitym podziałem zagadnień, ułatwi poruszanie się po zagadnieniach i tematyce.
• Pozycja to przydatne kompendium w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji oraz innych osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Fragment tekstu z poradnika:

Art. 5f [Niepodzielny przedmiot zamówienia]

Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.

1. Zamówienia niepodzielne. Przy rozważaniu podzielności zamówienia należy brać pod uwagę względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub celowościowe. Nie zawsze więc będzie decydował przedmiot zamówienia, gdyż może okazać się, że przedmiot zamówienia jest taki sam, ale ze względów organizacyjnych czy ekonomicznych zamówienie można podzielić na kilka postępowań. Jak się wydaje, pod pojęciem względów ekonomicznych można brać pod uwagę także względy finansowe, gdyż kwestię możliwości podziału zamówienia należy rozważać w szerokim aspekcie, a wyjątkiem powinno być niepodzielenie zamówienia.

2. Sposób ustalania niepodzielności. W motywie 11 dyrektywy 2014/24/UE ustawodawca unijny wskazuje, jak powinien postępować zamawiający przy ustalaniu podzielności zamówienia. Ustalenia należy dokonywać dla indywidualnych przypadków, uwzględniając nie tylko wyraźne lub domniemane zamiary instytucji zamawiającej co do traktowania poszczególnych aspektów składających się na zamówienie mieszane jako niemożliwych do rozdzielenia, lecz także obiektywne dowody mogące uzasadnić te zamiary i potwierdzić potrzebę udzielenia jednego zamówienia publicznego. Taka uzasadniona potrzeba udzielenia jednego zamówienia publicznego może zaistnieć np. w przypadku budowy jednego budynku, którego część ma być użytkowana bezpośrednio przez daną instytucję zamawiającą, a inna część użytkowana na zasadzie koncesji – np. poprzez udostępnienie parkingu publicznego. Należy doprecyzować, że potrzeba udzielenia jednego zamówienia może wynikać zarówno ze względów o charakterze technicznym, jak i ekonomicznym.

Zobacz także:

Unieważnienie postępowania
Potencjalna zmowa przetargowa
Gwarancja w formie elektronicznej
Zamówienie bagatelne czy aneks do istniejącej umowy

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych na

w module Zamówienia publiczne

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności