Nowa maksymalna zwaloryzowana wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne od września 2022 r.

Ukazało się obwieszczenie MEiN z 10.6.2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty po waloryzacji. Gminy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego powinny uwzględnić w pobieraniu dochodów od rodziców maksymalną wysokość opłaty, która od 1.9.2022 r. będzie zwaloryzowana do kwoty 1,14 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce

Organy prowadzące szkoły czekają dodatkowe wydatki na stołówki szkolne

W dniu 1.9.2022 r. wejdzie w życie nowy przepis obligujący szkołę podstawową do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i możliwości jego spożycia w szkole. Powinność zapewnienia posiłku uczniom szkoły podstawowej wiązać się będzie z koniecznością wyasygnowania większych środków budżetowych na realizację tego zadania

Zmiany w naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST

Nowelizacja ustawy o dochodach JST precyzuje przepisy dotyczące podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST. Dotychczas przy obliczeniu części oświatowej subwencji oświatowej wyłączone były w sposób ogólny zadania związane z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, niezwiązane z wychowaniem i kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz finansowaniem świadczenia na start. Po zmianie wyłączenia są bardziej precyzyjne

Nowelizacja przepisów oświatowych – egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w maju

Z dniem 26.5.2022 r. została opublikowana nowelizacja przepisów oświatowych, której głównym celem było wprowadzenie zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Oprócz tego zmiany dotyczą m.in. zatrudniania nauczycieli specjalistów, których rolą miałoby być wspieranie uczniów po długim okresie pobierania nauki w trybie zdalnym w okresie epidemii

Gmina może skorzystać ze środków rezerwy kryzysowej na edukację dzieci ukraińskich, jeżeli środki ze specustawy nie wystarczą

Gmina może skorzystać ze środków własnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w przypadku, gdy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci ukraińskich nie wystarczą pieniądze z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i środki Funduszu Pracy – na co zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Wysokość dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

Rada gminy nie może ustalać wysokości dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (np. punktu przedszkolnego) w tej samej wysokości, która wynika z ustawy. Musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Może ustalić stawkę dotacji, ale jedynie w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ‒ uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/852/2022; https://bip.rzeszow.rio.gov.pl/download/attachment/4300/uchwala_2022_00852.pdf).

Senat proponuje wprowadzenie zmian w finansowaniu przewozów dzieci niepełnosprawnych

Nowe zasady rozliczeń w zakresie kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zmieniłyby dotychczasowe niekorzystne warunki refundacji dla rodziców tych dzieci. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe może jednak spowodować zwiększenie wydatków z budżetów gmin, z których pokrywany byłby zwrot kosztów przewozu dzieci

Wzrost nauczycielskich pensji od 1 maja br.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP nowelizacją Karty Nauczyciela od 1.5.2022 r. do 31.12.2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało zwiększone o 4,4 proc. W konsekwencji szykuje się zmiana rozporządzenia płacowego dla nauczycieli. Nie będzie ona jednak dotyczyć wyłącznie wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Domowy punkt wychowania przedszkolnego z dotacją z budżetu gminy w związku z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci narodowości ukraińskiej

Projekt nowelizacji specustawy – tj. ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje uproszczenia w systemie edukacji przedszkolnej wraz z dotowaniem z budżetu samorządowego.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności