Wójt gminy nie może użyczyć nieruchomości samorządowej gminnym jednostkom, w tym. szkołom

Wójt gminy musi przestrzegać ustawowych wymogów związanych z oddawaniem nieruchomości do korzystania przez „własne” jednostki budżetowe. Wymogi te wynikają z GospNierU ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 14.10.2021 r. (WK.6130.29.21; http://bip.krakow.rio.gov.pl).

Nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być nieodpłatnie obciążone ograniczonymi prawa rzeczowymi tylko na rzecz SP albo JST

Rada powiatu nie może rozszerzyć bezpłatnego korzystania z nieruchomości powiatu na dowolnie określone podmioty, np. na rzecz instytucji charytatywnej, opiekuńczej czy leczniczej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskie z 9.11.2021 r. (P-1.4131.346.2021.KN; https://www.szczecin.uw.gov.pl).

Rada gminy nie może rozszerzać kompetencji kontrolnych urzędu gminy w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty

Na stronie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie (uchwała Nr XXI.94.S.2021 z 6.10.2021 r.) dotycząca nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez gminę trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczne jednostki oświaty

Rząd przewiduje możliwość wprowadzenia specjalnych programów pomocowych dla jednostek oświatowych na walkę ze skutkami epidemii

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1731). Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia programu pomocowego dla organów prowadzących jednostki oświaty w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Wsparcie inwestycji samorządowych w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Od 15.10.2021 r. obowiązuje uchwała dotycząca wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań samorządów dotyczących rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Określa ona zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, a także zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu

Bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez szkoły

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 szkoły przeniosły się do świata wirtualnego. Teraz wraz z początkiem nowego roku szkolonego większość szkół powraca do nauczania stacjonarnego. Niestety ten okres może zostać wykorzystany przez hakerów do przeprowadzenia ataków ransomware. Pomimo powrotu do nauczania stacjonarnego szkoły nie mogą zapomnieć, że większość ich danych dalej przechowywane jest wirtualnie.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Od 14.9.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Regulamin pomocy materialnej dla uczniów musi być kompletny

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 6785 ukazało się rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 1.9.2021 r. (Nr KN-I.4131.1.495.2021.3) dotyczące uchwały rady miejskiej w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W rozstrzygnięciu tym wojewoda wskazał na istotne kwestie związane z podejmowaniem tego typu uchwał

Zmiany w nadzorze pedagogicznym weszły w życie

Z dniem 4.9.2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego. W ich rezultacie usunięte zostały dwie formy sprawowania – ewaluacja i monitorowanie. Poszerzony został natomiast zakres kontroli sprawowanej przez organy nadzoru pedagogicznego i dyrektorów jednostek oświaty

Organizacja szczepień w szkołach – z punktu widzenia RODO

Dnia 17 sierpnia 2021 do placówek oświaty w całej Polsce przyszedł List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia. W samym liście całkowicie pominięto kwestie związane z ochroną danych osobowych. Poniższy artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności