Rozporządzenie dotyczące kosztów cyklu życia budynków

Jest ono kolejnym krokiem ku temu, aby ograniczyć stosowanie kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Jak wskazywano w uzasadnieniu do tego rozporządzenia, celem projektodawcy jest wprowadzenie nieskomplikowanej metody, która ma zachęcić zamawiających do szacowania kosztów cyklu życia budynków na podstawie rozporządzenia.

Cechy wyróżniające rozporządzenie to, zdaniem projektodawcy:

1) uniwersalność - możliwość zastosowania jednej metody dla wszystkich rodzajów budynków,

2) obiektywizm - możliwość obiektywnego porównania ofert przez przyjęcie stałych zmiennych wynikających z rozporządzenia i określonych w SIWZ,

3) weryfikowalność - możliwość łatwej weryfikacji danych, które przedstawią wykonawcy.

Jak obliczyć koszty cyklu życia

W rozporządzeniu wskazuje się, jak należy obliczyć kalkulację kosztów cyklu życia budynku, jakie są jego składowe i według jakiego wzoru. Ma to być suma kosztów nabycia (na podstawie ceny), użytkowania oraz utrzymania budynku.

Koszty użytkowania

Określa się, że koszty użytkowania, związane z przewidywanym zużyciem energii końcowej lub nośników energii oraz wody, oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej w ciągu roku energii końcowej lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii końcowej lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego. Na zamawiającym spoczywa wtedy obowiązek określenia w SIWZ cen jednostkowych energii końcowej lub nośników energii oraz wody, które zostaną ujęte w kalkulacji kosztów cyklu życia budynku. Te ceny podaje się na podstawie umów zawartych przez zamawiającego z dostawcami energii końcowej lub nośników energii oraz wody lub taryfikatorów publikowanych przez dostawców energii końcowej lub nośników energii oraz wody. Natomiast wykonawca przedstawia w ofercie przewidywaną ilość energii końcowej lub nośnika energii oraz wody zużywanych w ciągu roku.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania wynikające z eksploatacji budynku, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, oblicza się jako sumę jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym, pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu. Okres gwarancji dla poszczególnych wyrobów określa w ofercie wykonawca.

Postanowienia SIWZ dotyczące kosztów

Z kosztami utrzymania wiążą się obowiązki zamawiającego zamieszczenia odpowiednich informacji w SIWZ, a mianowicie:

1) rodzajów wyrobów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu utrzymania - biorąc pod uwagę ich wpływ na funkcjonowanie budynku oraz szacowany koszt wyrobów z uwzględnieniem montażu,

2) kosztu wymiany jednostki wyrobu - na podstawie analizy indywidualnej lub kosztorysowych norm nakładów rzeczowych zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe,

3) liczby cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając funkcję budynku oraz przewidywany sposób jego użytkowania.

Podkreślić należy, że w rachunku kosztów cyklu życia budynku nie uwzględnia się VAT. Ponadto w przypadku zastosowania kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w odniesieniu do części budynku, koszty nabycia, użytkowania oraz utrzymania oblicza się dla tej części.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności