Prawo zamówień publicznych. Komentarz

• Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, poszerzony i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo istotne z punktu widzenia praktyki.
• Publikacja to zbiór jasnych i przejrzystych rozwiązań pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowa struktura wewnętrzna, z precyzyjnym i jednolitym podziałem zagadnień, ułatwi poruszanie się po zagadnieniach i tematyce.
• Pozycja to przydatne kompendium w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji oraz innych osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Fragment tekstu z poradnika:

Art. 5f [Niepodzielny przedmiot zamówienia]

Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.

1. Zamówienia niepodzielne. Przy rozważaniu podzielności zamówienia należy brać pod uwagę względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub celowościowe. Nie zawsze więc będzie decydował przedmiot zamówienia, gdyż może okazać się, że przedmiot zamówienia jest taki sam, ale ze względów organizacyjnych czy ekonomicznych zamówienie można podzielić na kilka postępowań. Jak się wydaje, pod pojęciem względów ekonomicznych można brać pod uwagę także względy finansowe, gdyż kwestię możliwości podziału zamówienia należy rozważać w szerokim aspekcie, a wyjątkiem powinno być niepodzielenie zamówienia.

2. Sposób ustalania niepodzielności. W motywie 11 dyrektywy 2014/24/UE ustawodawca unijny wskazuje, jak powinien postępować zamawiający przy ustalaniu podzielności zamówienia. Ustalenia należy dokonywać dla indywidualnych przypadków, uwzględniając nie tylko wyraźne lub domniemane zamiary instytucji zamawiającej co do traktowania poszczególnych aspektów składających się na zamówienie mieszane jako niemożliwych do rozdzielenia, lecz także obiektywne dowody mogące uzasadnić te zamiary i potwierdzić potrzebę udzielenia jednego zamówienia publicznego. Taka uzasadniona potrzeba udzielenia jednego zamówienia publicznego może zaistnieć np. w przypadku budowy jednego budynku, którego część ma być użytkowana bezpośrednio przez daną instytucję zamawiającą, a inna część użytkowana na zasadzie koncesji – np. poprzez udostępnienie parkingu publicznego. Należy doprecyzować, że potrzeba udzielenia jednego zamówienia może wynikać zarówno ze względów o charakterze technicznym, jak i ekonomicznym.

Zobacz także:

Unieważnienie postępowania
Potencjalna zmowa przetargowa
Gwarancja w formie elektronicznej
Zamówienie bagatelne czy aneks do istniejącej umowy

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych na

w module Zamówienia publiczne
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności