Prawo dostępu do dóbr publicznych

  • Zamiarem autora było wykazanie instytucji prawa dostępu do dóbr publicznych, która gwarantuje administrowanym czerpanie korzyści z przedmiotów przeznaczonych do używania na zewnątrz struktur administracyjnych, tj. dóbr w użyciu zewnętrznym.
  • Na podstawie analizy obowiązującego ustawodawstwa omówiono powszechny dostęp do dóbr publicznych, korzystanie szczególne, korzystanie zakładowe oraz korzystanie z infrastruktury przedsiębiorstw sieciowych.
  • Wyodrębnione modele dostępu zostały zdefiniowane poprzez rodzaje źródeł uprawnień przewidujących używanie dóbr publicznych, tj. przepis ustawy lub indywidualna zgoda organu na dostęp, a także przez szczegółowe warunki czerpania korzyści z tych składników dobra wspólnego.

Fragment:

Prawo dostępu do dóbr publicznych 2017, wyd. 1

Rozdział IV. Prawo dostępu
§ 1. Wprowadzenie

Szerokie granice dóbr pozostających we władaniu państwa pozwoliły wyróżnić kategorię, dla której rację bytu stanowi przeznaczenie do używania poza obszarem wewnętrznej aktywności jednostek administracji publicznej. Dostrzeżony kierunek przeznaczenia dóbr pozwala mówić o nich jak o przedmiotach w użyciu zewnętrznym względem aparatu administracji publicznej. Dobra, o jakich mowa pozostają publicznie dostępne, a więc w użytku nieograniczonym pod względem uprawnionego podmiotu.

Zasadniczym wyróżnikiem dóbr publicznych udostępnianych społeczeństwu uznano prawo do ich używania przysługujące podmiotom zewnętrznym wobec ich dysponenta, czyli wobec administracji. Pozostałe kategorie majątku administracyjnego, a więc majątek w wyłącznym użyciu administracji oraz majątek skarbowy, nie są obciążone tak rozumianym prawem dostępu, a to zapewnia organom wyłączność korzystania. Prawo dostępu do dóbr publicznych pozwala zauważyć odmienny charakter własności publicznej i prywatnej przewidując, iż korzystanie z dóbr przysługuje nie tylko właścicielowi, ale przede wszystkim adresatom działań administracji. Mówiąc inaczej, dobra publiczne mają wprost przynosić korzyści administrowanym, choć nie stanowią przedmiotu ich praw rzeczowych. Własność tej kategorii dóbr ma znaczenie osłabioną stronę negatywną, bowiem ich właściciel nie tylko nie może uniemożliwiać osobom trzecim dostęp do nich, lecz ma obowiązek dostęp ten zagwarantować.

Istnienie w systemie prawa administracyjnego szeregu powiązanych z sobą rozwiązań dopuszczających podmioty zewnętrzne do korzystania z dóbr publicznych, świadczy o ukształtowaniu przez ustawodawcę instytucji mającej regulować dostęp oraz używanie przedmiotów znajdujących się w pieczy administracji publicznej. Funkcją tej instytucji jest tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju państwa poprzez umożliwienie zaspokajania potrzeb natury publicznej. Chodzi tu o zapewnienie drogą użycia rzeczy publicznych społecznych korzyści, których obowiązek tworzenia wynika dla organów władzy z idei dobra wspólnego. Rozwiązania prawne statuujące prawo używania dóbr publicznych nie są właściwe wyłącznie dla polskiego ustawodawstwa, co pozwala mówić o ich internacjonalizacji. Przepisy sterujące korzystaniem ze składników mienia znajdującego się w zarządzie administracji publicznej składają się w całość, którą z racji związanych z tymi przepisami uprawnień, można tytułować administracyjnym prawem dostępu do dóbr publicznych.


Zobacz także:


Więcej w module Ustrój i organizacja >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności