Pełnomocnik Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie KZN

Wspomnianym wyżej Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Do jego zadań należy:

1) monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529, dalej: KZNU);

2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania KZN;

3) proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania KZN;

4) kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem KZN do organów administracji rządowej i samorządowej;

5) współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich UE, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, mieszkań o czynszu normowanym, mieszkań socjalnych;

6) podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji zadań KZN, w tym środków UE przeznaczonych na rozwój mieszkalnictwa i związanych pośrednio lub bezpośrednio z tym rozwojem, w tym w zakresie termomodernizacji i ograniczenia zapotrzebowania energetycznego budynków;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań wynikających z KZNU oraz na rynek mieszkaniowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo;

8) realizowanie innych spraw, w ramach powierzonych mu zadań, określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów, w zakresie mającym znaczenie dla realizacji zadań KZN;

9) prowadzenie bieżącej współpracy z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wymienionych wyżej zadań, funkcjonowania rynku mieszkaniowego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa.

Wymienione zadania Pełnomocnika nie dotyczą spraw z zakresu realizacji i koordynacji działań związanych z pilotażem pakietu „Mieszkanie Plus”.

Organy administracji rządowej zobowiązano do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. Ponadto, Pełnomocnik może m.in.:

1) w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa (MIB) występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska;

2) w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań -podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi (podjęcie współpracy wymaga zgody MIB);

3) wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z MIB opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;

4) w zakresie powierzonych mu zadań - zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do MIB o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

Pełnomocnik w porozumieniu z MIB przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności