Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja

  • W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych.
  • Książka omawia szczegółowo proces ustalania omawianych opłat, a precyzyjnie rzecz ujmując, ich naliczania. W szczególny sposób omówiono istotę publicznoprawnych obowiązków o charakterze pieniężnym powstających z mocy prawa. Autor odnosi się również do zagadnień budzących w praktyce najwięcej sporów i wątpliwości, tj. kwestii okresu oraz terminu wymagalności czy też zasadności odsetek od nieuregulowanych opłat.
  • Poradnik ma wskazać pracownikom poszczególne etapy postępowania wierzyciela z powstałymi zaległościami, a także terminami ich realizacji oraz obowiązującymi dokumentami i formularzami. Pozycja przeznaczona dla praktyków, jako kompendium wiedzy w temacie oświatowym.

 

Fragment tekstu z poradnika:

1. Postępowanie egzekucyjne w administracji

1.1. Uwagi wstępne

Publicznoprawny charakter obowiązku rodziców i opiekunów regulowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w placówkach przedszkolnych przesądza o poddaniu tego obowiązku egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne w administracji co do zasady ma doprowadzić – dzięki zastosowaniu prawnie dopuszczalnych środków egzekucyjnych – do przymusowego wykonania obowiązków objętych tytułem wykonawczym. Zestawienie obowiązków poddanych rygorowi egzekucji administracyjnej ustawodawca zamieścił w art. 2 EgzAdmU. W kontekście omawianych opłat najistotniejsze znaczenie ma art. 2 § 1 pkt 1a EgzAdmU. Zgodnie z nim egzekucji administracyjnej podlegają niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy FinPubU. Należy przypomnieć, że na podstawie art. 52 ust. 15 FinZadOśwU opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w placówkach przedszkolnych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 pkt 7 FinPubU. Zgodnie z art. 67 FinPubU do niepodatkowych należności budżetowych odpowiednio stosuje się przepisy działu III OrdPU.

Zatem obowiązek uiszczenia omawianych opłat przez rodziców powstaje z mocy prawa, bez konieczności jego konkretyzacji i indywidualizacji w formie decyzji czy postanowienia. Podstawa prawna poddania tak powstających obowiązków trybowi egzekucji administracyjnej wynika z art. 3 § 1 EgzAdmU. Zgodnie z nim egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2 EgzAdmU, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo – w zakresie administracji rządowej i JST – bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. 

Przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji pozwalają odróżnić wszczęcie postępowania egzekucyjnego od wszczęcia egzekucji. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z inicjatywy wierzyciela i jest konsekwencją skierowania przez niego wniosku – tytułu wykonawczego – do organu egzekucyjnego. Z kolei wszczęcie egzekucji to czynność realizowana przez organ egzekucyjny. Aktualizuje się ona z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Występowanie tych dwóch etapów egzekucji jest silnie akcentowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Zobacz także:

Więcej o opłatach za przedszkola znajdziesz na

w module Oświata
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności