Kurs złotego w stosunku do euro wynikający z tego rozporządzenia został ustalony na wyższym poziomie niż obowiązujący do 31.12.2017 r., tj. na 4,3117 zł zamiast dotychczasowego 4,1749 zł. To oznacza, że zwiększeniu uległa równowartość w złotych podstawowego progu stosowania ZamPublU wynoszącego 30 000 euro.

Od 1.1.2018 r. przepisy ZamPublU, na mocy art. 4 pkt 8, nie mają zatem zastosowania aż do kwoty 129 351 zł.

Średni kurs złotego w stosunku do euro jest stosowany do przeliczania wartości zamówień określonych w ZamPublU, a także odpowiednio do konkursów. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia mają również zastosowanie do przeliczania wartości umów koncesji określonych w ustawie z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), stosownie do art. 4 tej ustawy. Co istotne, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Równowartość nowych progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) obowiązująca od 1.1.2018 r.

Próg unijny w euro

Równowartość w złotych polskich

144 000

620 885

221 000

952 886

443 000

1 910 083

5 548 000

23 921 312