Nowe zasady rozliczania samochodów będących środkiem trwałym i leasingowanych

Amortyzacja i sprzedaż

W wyniku wprowadzonych zmian podwyższono kwotę zaliczanych do KUP odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a - 16m. Do KUP będzie można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu do kwoty:

1) 225 000 zł (wcześniej 30 000 EUR) - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;

2) 150 000 zł (wcześniej 20 000 EUR) - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Chociaż limit wartości samochodu osobowego został podwyższony, to jednak należy mieć również na uwadze zmianę dotyczącą wyliczania KUP przy sprzedaży takiego samochodu, bowiem mogą one wynosić max. 150 000 zł. Dochodem/stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, w części nieprzekraczającej 150 000 zł, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do KUP.

Ponadto podwyższono, z 20 000 EUR do 150 000 zł, kwotę odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do KUP.

Leasing

Limit rozliczania wydatków został rozciągnięty na korzystanie z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Limit ten koresponduje z (podwyższanym) limitem stosowanym przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od nabytego samochodu i ustalany będzie proporcją wartości samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu itp. i kwoty 150 000 zł. Tak ustalona proporcja stosowana będzie do każdej płatności dokonywanej w ramach ww. umów - art. 23 ust. 1 pkt 47a Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) i art. 16 ust. 1 pkt 49a Ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU). Limit dotyczy wyłącznie części opłat, o których mowa w ww. przepisach, stanowiących spłatę wartości samochodu osobowego. Nie będzie zatem dotyczył części „odsetkowej” takiej opłaty. Ponadto, jeśli została ona skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, zasadę zaliczenia tylko 75% wydatków do KUP będzie się stosować do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Krótkoterminowy najem

Wskazano sposób określania wartości samochodu dla potrzeb krótkoterminowych (krótszych niż 6 miesięcy) umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i przyjęto zasadę, że wartość ta będzie odpowiadała wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ma to wyeliminować problem bieżącej wyceny wartości auta przy tego rodzaju umowach (art. 23 ust. 5d PDOFizU i art. 16 ust. 5d PDOPrU).

Przepisy przejściowe

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1.1.2019 r. stosuje się dotychczasowe przepisy podatkowe. Jeśli zostały one zmienione lub odnowione po 31.12.2018 r., zastosowanie mają nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności