Najważniejsze nowości w systemie Legalis Administracja w sierpniu

1. Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo przewodnik po świecie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
  • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
  • Z czego składa się wniosek taryfowy?
Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>
    

2. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) przed jej ostatnią nowelizacją przewidywała daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 26.6.2019 r., które dotyczą m. in.:

  • liberalizacji obrotu nieruchomościami rolnymi między 0,3 a 1 ha. Nieruchomość rolną o takiej powierzchni może obecnie kupić każdy, jednak KOWR przysługuje nadal prawo pierwokupu i prawo odkupu;
  • skrócenia okresu obowiązkowego prowadzenia gospodarstwa rolnego po nabyciu nieruchomości rolnych i zakazu jej zbycia z 10 do 5 lat;
  • zwiększenia liczby wyłączeń od obowiązku uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR na zakup nieruchomości rolnych.

Poza komentarzem do przedmiotowej ustawy zawiera przykładowe wzory wniosków o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych opracowane przez KOWR dla: zbywcy; osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne; osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne; uczelni oraz inwestora.

Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>


3. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów.

Czytelnik otrzymuje szczegółowo skomentuje przepisy, które uległy zmianie (zestawienia dotychczas obowiązujących przepisów KPC z przepisami zmienionymi – dwustan prawny), dzięki czemu może wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów, wyjaśnienia podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów, wyróżnione elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie, linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.

W publikacji znajdziecie Państwo komentarz do znowelizowanych przepisów, które dotyczą min.:

  • organizacji postępowania w sprawach cywilnych,
  • zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych,
  • precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych.
Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>


4. Zmiany w świadczeniach – wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

W publikacji zaprezentowano zestaw najważniejszych zmian, jakie weszły w życie w ostatnim czasie w systemie wsparcia rodzin i dzieci z pomocy społecznej, w szczególności dotyczy to nie tylko zmian w świadczeniu wychowawczym, ale i świadczeniach rodzinnych, świadczeniu z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeniu dobry start (oprócz obecnie obowiązujących przepisów zaprezentowano również zmiany wynikające z projektu ustawy). Dodatkowo opisano zadania dla jednostek pomocy społecznej wynikające z ustawy wprowadzającej RODO.

Jedną z głównych wartości prezentowanej książki są liczne wzory, przede wszystkim informacji (m.in.: wzór informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko – w okresie przejściowym 2019/2021 czy wzór informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego dyrektorowi domu pomocy społecznej na dziecko przebywające w DPS w okresie przejściowym 2019/2021) oraz wzory decyzji (m.in. decyzji odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko w okresie przejściowym 2019/2021, decyzji odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko – cudzoziemca w okresie przejściowym 2019/2021).


Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prezentującym przyrost treści w systemie Legalis Administracja w lipcu. >>

Nowe treści w Legalis Administracja – sierpień 2019
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności