Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, wyd. 6

  • Publikacja stanowi praktyczne narzędzie do zrozumienia i rozwiązania problemów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń przysługujących pracownikom. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych, które mogą sprawiać trudności ze względu na skomplikowane i zmienne przepisy, a których często nie da się rozwiązać za pomocą programów płacowych.
  • Książka została wzbogacona o orzecznictwo sądowe w zakresie płac, starannie przygotowane praktyczne przykłady, a także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i resortu pracy. Wiedza i wieloletnie doświadczenie autorów stanowią gwarancję rozwiązania problemów dotyczących m.in. ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach, rozliczania godzin nadliczbowych, wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu, wypłaty świadczeń chorobowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.
  • Czytelnicy będą mogli także przygotować się na nadchodzące zmiany. W publikacji komentowane są nowe reguły stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu, planowane zniesienie limitu składek ZUS od 2019 r., nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nowe wskaźniki na 2019 r. oraz wiele innych.
Fragment tekstu z poradnika:
 
  1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia a przychód pracownika
Wypłacona pracownikowi w danym miesiącu zaliczka stanowi część należności (wynagrodzenia ze stosunku pracy), otrzymanej przez niego na poczet przyszłego wynagrodzenia. Już sam fakt, że przysługuje ona na podstawie łączącego strony stosunku pracy i na poczet przyszłej pensji stanowi o tym, że jest ona dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Z podatkowego punktu widzenia zaliczka niczym nie różni się od wynagrodzenia. Pracodawcy są zobowiązani do poboru zaliczki na podatek dochodowy od otrzymywanych przez pracowników przychodów ze stosunku pracy. Momentem uzyskania przychodu dla pracownika jest jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji. W praktyce mowa najczęściej o chwili dokonania wypłaty. Oznacza to, że gdy w jednym miesiącu pracodawca wypłaca wynagrodzenie lub zaliczkę na poczet przyszłej wypłaty, składki ZUS należy ustalić od łącznej kwoty wypłaconej pracownikowi w tym miesiącu. Podobnie jest w przypadku podatku. Zakład pracy (płatnik) powinien pobrać go od łącznego przychodu wypłaconego pracownikowi w danym miesiącu kalendarzowym.

Pismo Izby Skarbowej W Katowicach Z 12.5.2006 r. (PBB3-4117/3-0022/2006, Legalis): „W przedmiotowym przypadku przychodem ze stosunku pracy jest zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia (pomimo że nie jest wprost wymieniona w art. 12 ust. 1 PDOFizU). Zaliczka ta staje się przychodem (na mocy powołanego powyżej art. 11 ust. 1 PDOFizU) z chwilą jej otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika (pracownika), od której sp. z o.o. jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia i pobrania na podstawie art. 31 PDOFizU zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzenia na warunkach określonych w art. 38 ust. 1 PDOFizU. Należy zauważyć, że pobór zaliczki następuje od sumy wypłat pieniężnych w danym miesiącu.”

Przykład

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w przedsiębiorstwie, pensje wypłacane są 10. dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługują. Dnia 19 listopada pracownik otrzymał zaliczkę na poczet wynagrodzenia należnego za ten miesiąc w kwocie 1500 zł. Miesięczna pensja tego pracownika wynosi 5000 zł brutto.
Ponieważ w listopadzie pracodawca już wcześniej naliczył i wypłacił pensję za październik, wypłatę zaliczki musi rozliczyć na dodatkowej liście płac. Kwota zaliczki pieniężnej to kwota netto, dlatego przed oskładkowaniem i opodatkowaniem należy przeliczyć ją na kwotę brutto, która od 1500 zł wyniesie 2152,20 zł.

Na liście płac pracodawca kolejno obliczy:

1) składki na ubezpieczenia społeczne:

a) emerytalna: 2152,20 zł × 9,76% = 210,05 zł,
b) rentowa: 2152,20 zł × 1,5% = 32,28 zł,
c) chorobowa: 2152,20 zł × 2,45% = 52,73 zł,
d) łącznie: 210,05 zł + 32,28 zł + 52,73 zł = 295,06 zł;

2) składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

a) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (kwota brutto zaliczki pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne): 2152,20 zł – 295,06 zł = 1857,14 zł,
b) pełna składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1857,14 zł × 9% = 167,14 zł,
c) składka zdrowotna odliczana od podatku: 1857,14 zł × 7,75% = 143,93 zł;

3) zaliczkę na podatek dochodowy (z zastrzeżeniem, że nie stosujemy kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej, gdyż zastosowano je na podstawowej liście płac za lipiec):

a) podstawa opodatkowania – od kwoty wypłaconej zaliczki odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, a wynik zaokrąglamy do pełnego złotego:
2152,20 zł – 295,06 zł = 1857,14 zł ≈ 1857 zł,
b) 18% tej kwoty: 1857 zł × 18% = 334,26 zł,
c) zaliczka na podatek dochodowy – od otrzymanej kwoty odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%, a wynik zaokrąglamy:
334,26 zł – 143,93 zł = 190,33 zł ≈ 190 zł;

4) kwotę netto zaliczki do wypłaty: 2152,20 zł – 295,06 zł – 167,14 zł – 190 zł = 1500,00 zł.

Sporządzając grudniową listę płac za listopad, należy pomniejszyć wynagrodzenie brutto pracownika o kwotę brutto zaliczki wypłaconej w listopadzie: 5000 zł – 2152,20 zł = 2847,80 zł.

Kwota 2847,80 zł będzie grudniowym przychodem pracownika w rozumieniu PDOFizU, od którego należy naliczyć składki ZUS oraz pobrać zaliczkę na podatek.

Zobacz także:
Więcej o wynagrodzeniach pracowniczych znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności