Limit zwolnienia od podatku świadczeń socjalnych z zfśs w 2018 r.

Do końca 2017 r. świadczenia wypłacane z zfśs zwolnione były z podatku dochodowego w przypadku gdy ich roczna wartość nie przekroczyła 380 zł. Ustawą nowelizującą z 27.10.2017 r. wprowadzona została zmiana art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której od początku 2018 r. limit omawianego zwolnienia od podatku został podwyższony do 1000 zł.

Nie uległ zmianie zakres zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200; dalej: PDOFizU) zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Inne zmiany w opodatkowaniu wsparcia socjalnego pracowników

Zmianie uległy ponadto zasady opodatkowania wsparcia z zfśs w zakresie żłobków i przedszkoli (art. 21 ust. 1 pkt 67b PDOFizU). Do końca 2017 r. zwolnieniu od podatku podlegały świadczenia, niefinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł;

b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

- na każde dziecko nad którym sprawowana była władza rodzicielska, opieka lub pełniona była funkcja rodziny zastępczej (piecza).

Od początku 2018 r., świadczenia pracodawcy wypłacone pracownikom z tytułu objęcia dziecka opieką, niezależnie od formy opieki, będą podlegały zwolnieniu w jednolitej wysokości 1000 zł na każde dziecko.

Zmiana limitów zwolnienia od podatku dochodowego nastąpiła też w zakresie zapomóg wypłacanych pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i innych źródeł. Wartości nowych dotychczasowych i nowych limitów podane zostały w tabeli poniżej.

Limity zwolnień w PIT

Rodzaj świadczenia

Limit zwolnienia do 31.12.2017 r.

Limit zwolnienia od 1.1.2018 r.

otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe oraz pieniężne finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU)

380 zł rocznie

1000 zł rocznie

zapomogi wypłacane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - finansowane funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 26 PDOFizU)

2280 zł rocznie

bez limitu

zapomogi wypłacane z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - finansowane z innych źródeł (art. 21 ust. 1 pkt 26 PDOFizU)

2280 zł rocznie

6000 zł rocznie

zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a PDOFizU)

638 zł rocznie

1000 zł rocznie

świadczenia - spoza zfśs - wypłacane przez pracodawcę z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (art. 21 ust. 1 pkt 67b PDOFizU)

- 400 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna, uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego);

- 200 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu uczęszczania do przedszkola)

1000 zł na dziecko miesięcznie

dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł niż fundusze socjalne (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b PDOFizU)

760 zł rocznie

2000 zł rocznie

świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 38 PDOFizU)

2280 zł rocznie

3000 zł rocznie
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności