Jak ułatwić biznes: Dziesiątka Rzecznika MŚP

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponują zmiany w prawie, które mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Rząd rozmawia z Komisją Europejską na temat Krajowego Planu Odbudowy

Unia Europejska przeznaczy pieniądze na walkę ze skutkami kryzysu ekonomicznego, wywołanego epidemią COVID-19. Polska może liczyć na ponad 57 mld euro z tej puli.

Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości

Na stronie legislacyjnej Senatu pojawił się senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Propozycja ma na celu uszczegółowienie zasad zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, tak by uniemożliwić niekorzystną dla samorządów interpretację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

Pobieranie opłaty mocowej i wyznaczanie godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

Od 14.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym zakres i termin przekazywania operatorowi i operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, informacji oraz okresy rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia takich opłat, a także terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

Zaproponowano zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Ma to być zachęta dla osób do podejmowania działań przyczyniających się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Czytaj więcej

Prace nad tzw. podatkiem estońskim w Senacie

Dalsze prace nad ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będą prowadzone przez Senat. Nowelizacja dotyczy tzw. podatku estońskiego, który w ustawie nazwano ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Proponowane zmiany zakładają, zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych.

Czytaj więcej

Przedłużenie zapłaty zaliczek na podatek PIT w niektórych branżach

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano kolejne rozwiązania ułatwiające wywiązywanie się przez płatników z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników. Przedłużono termin wpłat zaliczek na podatek […]

Czytaj więcej

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2021 roku

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2021 roku będą takie same jak w bieżącym roku. Tak wynika z obwieszczenia ministra finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Czytaj więcej

Reguły udzielania zamówień bagatelnych w rozumieniu PZP w ramach projektów UE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało 26.10.2020 r. (znak sprawy: DKF-IV.7517.80.2020.DS) do instytucji zarządzających PO 2014–2020 stanowisko odnośnie do udzielania zamówień bagatelnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 PZP, które to są jednocześnie udzielane w ramach projektów UE.

Czytaj więcej

Możliwość ponownego stosowania stawki 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów

Przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zmiany mają na celu dalsze niesienie pomocy rzeczowej w postaci darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych