Usługi związane z rekreacją z obniżoną stawką VAT – interpretacja ogólna MF

Od dłuższego czasu trwał spór pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi w zakresie opodatkowania usług związanych z rekreacją i rozumienia pojęcia użytego w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług „wyłącznie w zakresie wstępu”. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która rozwiązuje ten problem.Stwierdził, że do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

Pieniądze wydawane przez gminę są jawne

Informacje o wydatkach gminy zarówno osobowych, jak i przedmiotowych są jawne i podlegają udostępnieniu. Co do zasady nie mogą być też poczytane za informacje przetworzone – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej

Organ ma obowiązek zbadać, czy o informację publiczną prosi prasa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 8.10.2014 (sygn. akt II SA/Go 432/14) stwierdził, że zaniechanie zbadania, czy osoba żądająca udostępnienia informacji publicznej jest dziennikarzem, może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, dlatego też organ ma obowiązek to zbadać.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 1.1.2015 r. weszły w życie kolejne zmiany do ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzające uproszczenia kontrolne na kilku obszarach.

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych

Od 19.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Czytaj więcej

Deklaracje i informacje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.1.2015 r.

Od 1.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 17.11.2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1634).

Czytaj więcej

Zgłoszenia składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1.12.2014 r.

Od 1.12.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. z 2014 r. poz. 1665).

Czytaj więcej

Zalecenia UZP i PIIiT dotyczące oceny wydajności zamawianych zestawów komputerowych

Rozwój technologii w branży informatycznej od czasu opublikowania ,,Rekomendacji Prezesa UZP w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”, miał znaczący wpływ m.in. na aktualizację powołanych w ich treści wybranych testów aplikacyjnych oraz dodatkowo doprowadził do stworzenia nowych rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej

Firmy i pracownicy, poszkodowani zakazem wwozu towarów i usług za granicę uzyskają pomoc od państwa

Dnia 1.2.2015 r. wejdą w życie zmienione przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które umożliwiają uzyskanie pomocy finansowej na wypłatę świadczeń dla pracowników przez firmy, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia unijnego w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W ramach Komitetu doradczego ds. zamówień publicznych do 16.1.2015 r. konsultowany jest projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w D.Urz. Unii Europejskiej. Rozporządzenie będzie wiązać w całości i będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych