Wywłaszczenie nieruchomości na inny cel – bieg terminu przedawnienia decyzji

Jaki termin przyjąć za początek terminu przedawnienia dla roszczeń o wypłatę odszkodowań z tytułu przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż przewidziany w decyzji wywłaszczeniowej?

Czytaj więcej

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali – możliwości zaskarżenia

W jakim terminie, z jakiego powodu i na jakiej podstawie może być zaskarżona uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali?

Czytaj więcej

Zmiany w składzie rady nadzorczej spółek komunalnych

15.9.2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące ograniczeń w składzie rady nadzorczej m.in. spółek komunalnych.

Czytaj więcej

Ochrona przeciwpożarowa miejsc magazynowania odpadów

Decyzje administracyjne wydawane w związku z gospodarką odpadami (na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów) uwzględniają wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej. Wydanie decyzji poprzedza sporządzenie operatu przeciwpożarowego, uzgodnienie ustalonych w nim warunków ochrony oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych jak również zgodności z warunkami określonymi w uzgodnionym operacie.

Czytaj więcej

Nowe zadania rolników lub zarządców w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych

Od 15.3.2019 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu o pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą m.in. zadań rolników lub zarządców w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Czytaj więcej

Magazynowanie i zagospodarowanie odpadów z zatrzymanych pojazdów

18.2.2019 r. upłynął termin uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (dalej WPGO) wskazującej miejsca magazynowania odpadów w zatrzymanych pojazdach, która zobowiązuje starostów do ich utworzenia. Kieruje się tam pojazdy, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie transportu odpadów, na czas ich usunięcia lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczeń przy magazynowaniu odpadów

Ustawodawca zobowiązał magazynujących odpady, w związku z ich zbieraniem i przetwarzaniem, do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości zależnej od kategorii magazynowanych odpadów oraz możliwości ich magazynowania w tym samym czasie. Wnioskodawca proponuje jego wysokość i formę, a organ wydający decyzję je określa. Nieprawidłowości w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń skutkują odmową wydania decyzji lub jej cofnięciem.

Czytaj więcej

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów

Od 22.2.2019 r. posiadaczy odpadów prowadzących ich magazynowanie w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem obowiązuje nakaz prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Zobowiązanie to obecnie regulują wyłącznie przepisy OdpadyU. Istotne przepisy wykonawcze wciąż są w fazie projektu.

Czytaj więcej

Zmiana w wyłączeniu spod stosowania ZamPublU

Z dniem 12.7.2019 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 4 pkt 5c ZamPublU, wprowadzona przez art. 64 ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53).

Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny po zmianach w KPA

W dniu 21.2.2019 r. przyjęta została przez Sejm ustawa wdrażająca RODO, która m.in. precyzuje na potrzeby ogólnego postępowania administracyjnego obowiązki informacyjne organu prowadzącego postępowanie względem osób, których dane są w tym postępowaniu wykorzystywane.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych