Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – analiza UZP

Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował na swojej stronie internetowej pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert. Okazuje się, że odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu.

Czytaj więcej

Kontrole PIP mają być wyłączone spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

5 listopada do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt zakłada wyłączenie organów Państwowej Inspekcji Pracy spod działania tej ustawy. Dzięki takiej regulacji PIP nie musiałaby w praktyce m.in. zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 25 […]

Czytaj więcej

Wyrok Sądu dotyczący zwrotu wadium

Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z 8.10.2014 r. (sygn. akt II Ca 796/14) wskazał, że zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, niezależnie od formy, w jakiej wadium zostało wniesione. Sąd, uwzględniając skargę Prezesa UZP, zmienił zaskarżony wyrok KIO z 23.7.2014 r. (sygn. akt KIO 1404/14) […]

Czytaj więcej

Wyrok dotyczący dokumentów w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej

Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 17.10.2014 r. (sygn. akt VII Ga 179/14) orzekł, że przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…) nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. Sąd uwzględniając skargę Prezesa UZP, zmienił zaskarżony wyrok KIO z 20.8.2014 […]

Czytaj więcej

Przekazanie nagród rzeczowych w ramach usługi marketingowej a VAT

Czy czynność polegająca na przekazaniu towarów m.in. upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług? Odpowiedź na to pytanie udzielił NSA w wyroku z 15.10.2014 r.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki marszałka województwa w zakresie opłaty produktowej

Od 1.1.2015 r. zacznie obowiązywać ustawa z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1322). Zniesiony zostanie obowiązek marszałków województw sporządzenia sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały przekazane na ten cel.

Czytaj więcej

Ułatwienia w działalności gospodarczej

Do podpisu prezydenta trafiła ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która, jak jej nazwa wskazuje, ma być kolejną z serii ustaw deregulacyjnych.

Czytaj więcej

Nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 od 25.10.2014 r.

Od 25.10.2014 r. obowiązuje nowy druk zgłoszenia SD-Z2 (wersja 5) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Czytaj więcej

Gmina stworzy stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów

Do Senatu trafiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona nowe regulacje dotyczące m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłat za gospodarowanie nimi, i deklaracji o wysokości wspomnianych opłat.

Czytaj więcej

RPO kwestionuje zgodność z konstytucją przepisów bhp dla służb mundurowych

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące bhp dla służb mundurowych są skonstruowane wadliwie i są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych