Ważność operatu szacunkowego – 12 miesięcy, chyba że został zaktualizowany

Gmina może wykorzystać operat szacunkowy do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że dokonano jego aktualizacji. Przepisy GospNierU nakładają jednoznaczne wytyczne „czasowe” dotyczące możliwości posługiwania się operatem szacunkowym. Wójt gminy powinien uwzględniać te wymogi przy zbywaniu nieruchomości samorządowych ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z 22.11.2021 r. (WK.0913.1543.38.K.2021; https://szczecin.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Dotacja na modernizację systemu grzewczego wyklucza możliwość refundowania już poniesionych wydatków

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 7.10.2021 r. (Nr 138/g324/D/21). Rozstrzygnięcie to dotyczy uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania na terenie gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i […]

Czytaj więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie a obowiązki przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

Przepisy art. 4 ust. 1‒2a CzystGmU wyznaczają jednoznacznie granice, w ramach których rada gminy może konstruować zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Rada gminy musi tych granic przestrzegać ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 25.11.2021 r. (PN-II.4131.338.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl).

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a minimalna ilość miejsc do parkowania

W zakresie ilości miejsc parkowania kluczowe znacznie ma przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 PlanZagospU. Rada gminy w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi precyzyjnie określić minimalną ilość miejsc do parkowania ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.11.2021 r. (IFIII.4131.1.54.2021; http://dzienniki.slask.eu).

Czytaj więcej

Charakter czynności ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Czy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz procedura z tym związana jest czynnością administracyjną czy cywilnoprawną?

Czytaj więcej

Niedopuszczalne ograniczenia pod względem częstotliwości przez radę gminy w odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rada gminy ustalając zasady odbioru odpadów musi kierować się zakresem ustawowego upoważnienia z CzystGmU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 22.11.2021 r. (P-1.4131.349.2021.KD; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Wójt gminy nie może użyczyć nieruchomości samorządowej gminnym jednostkom, w tym. szkołom

Wójt gminy musi przestrzegać ustawowych wymogów związanych z oddawaniem nieruchomości do korzystania przez „własne” jednostki budżetowe. Wymogi te wynikają z GospNierU ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 14.10.2021 r. (WK.6130.29.21; http://bip.krakow.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

W dniu 16.11.2021 r., Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła opinię o rządowym projekcie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Komisje zarekomendowały uchwalenie ustawy.

Czytaj więcej

Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Czytaj więcej

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

2 grudnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności