Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz sposób i terminy rozliczenia należności otrzymanych z tytułu tych wpłat.

Czytaj więcej

Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Czytaj więcej

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej

Z dniem 1.3.2020 r. ma wejść w życie regulacja nowelizująca Kodeks spółek handlowych, wprowadzająca m.in. przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące udziału wykonawców z państw trzecich w rynku zamówień publicznych UE

Komisja Europejska opublikowała 24.7.2019 r. wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36521). Zawierają one praktyczne porady dla nabywców publicznych w państwach członkowskich, w tym pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

W trakcie prac parlamentarnych znajdują się dwa rządowe projekty ustaw: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624) oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3625). Przepisy projektu ustawy wprowadzającego ustawę określają termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy – Prawo zamówień publicznych z […]

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze regulujące metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Na etapie opiniowania znajduje się aktualnie projekt zmian do ustawy z 21.11.2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej

Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu Agencji Nieruchomości Rolnych przez sąd na rzecz innych podmiotów

Czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych?

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ własność lokali

Na podstawie ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) ustawodawca znowelizował ustawę z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.). Nowelizacja weszła w życie 16.7.2019 r., z tym że przepisy nowelizujące ustawę o własności […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych