Program ochrony środowiska nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Gmina ma prawny obowiązek przyjęcia regulaminu ochrony środowiska, lecz musi tego dokonać z uwzględnieniem odpowiednich wymogów w zakresie publikacji tego aktu prawnego ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 73/2022; http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/).

Czytaj więcej

Diety za podróże służbowe pójdą w górę

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MRiPS, zgodnie z którym planowana jest podwyżka diety z tytułu podróży służbowej o 8 zł do kwoty 38 zł, jest to 20% wzrost tej sumy. Warto wskazać, że to pierwsza podwyżka od prawie 10 lat, ostatnia miała miejsce w 2013 roku.

Czytaj więcej

Wysokość dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

Rada gminy nie może ustalać wysokości dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (np. punktu przedszkolnego) w tej samej wysokości, która wynika z ustawy. Musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Może ustalić stawkę dotacji, ale jedynie w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ‒ uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/852/2022; […]

Czytaj więcej

Sprawozdania półroczne z wykonania budżetu JST mają być fakultatywne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2022 r. przewiduje zmianę w zakresie składania przez organ wykonawczy sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu – czynność ta ma być fakultatywna, a nie jak obecnie – obligatoryjna

Czytaj więcej

Pracownik urzędu gminy jako członek komisji społecznej przy wynajmie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

W ramach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego rada gminy nie może wskazywać pracownika urzędu gminy jako członka komisji społecznej. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Nie może jednak wkraczać w uprawnienia pracownicze wójta wobec pracowników urzędu gminy ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 11.5.2022 […]

Czytaj więcej

Obowiązkowy rejestr umów JSFP – planowane zmiany, w tym terminu początku obowiązywania rejestru

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186). Ze sprawozdania Komisji Finansów Publicznych (druk sejmowy nr 2239) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186) […]

Czytaj więcej

Likwidacja dualizmu w zakresie umów wieloletnich na zapewnienie ciągłości działania – w kontekście upoważnień dla organu wykonawczego JST

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2022 r. zakłada likwidację dublujących się upoważnień dla organu wykonawczego JST w zakresie umów zapewniających ciągłość działania JST

Czytaj więcej

Praca zdalna z ustawy covidowej nadal obowiązuje

Minister Zdrowia ogłosił, że z dniem 16.5.2022 r. zakończony zostanie w Polsce stan epidemii. Nadal obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że praca zdalna wdrożona na podstawie przepisów covidowych nadal będzie obowiązywała. Równolegle warto wskazać, że 2.5.2022 r. został opublikowany nowy projekt ustawy dotyczący wpisania pracy zdalnej na stałe do KP.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych dotycząca zmian w zakresie możliwości przenoszalności decyzji administracyjnych

Do Senatu wpłynął przyjęty przez Sejm poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Niedopuszczalne jest różnicowanie przez radę powiatu stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rada powiatu nie może zróżnicować wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w zależności od tego, czy zajęto część drogi w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Ustawa o drogach publicznych nie daje możliwości JST swobodnego różnicowania wysokości tych opłat ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 69/20222; opubl. w dzienniku urzędowym województwa śląskiego 11.5.2022 […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności