Orzekanie sądu Najwyższego w sprawach wyborczych

Od 10.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących zakresu orzekania przez Sąd Najwyższy w sprawach wyborów i referendum.

Czytaj więcej

Ustalono datę wyborów do parlamentu

Prezydent RP wskazał 13 października 2019 r. jako datę wyborów do Sejmu i Senatu, a także określił kalendarz wyborczy.

Czytaj więcej

Dane z ewidencji dokumentów paszportowych

Od 8.8.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory dokumentów o udostępnianie danych z ewidencji dotyczących dokumentów paszportowych.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzane z inicjatywy Prezydenta RP. Zmiany te wprowadza ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz sposób i terminy rozliczenia należności otrzymanych z tytułu tych wpłat.

Czytaj więcej

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce to cel nowelizacji przepisów, które wynikają z podpisanej przez Prezydenta 1.8.2019 r. ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonych zmian jest .

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Resort edukacji opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, które ma zastąpić rozporządzenie MEN z 18.1.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136).

Czytaj więcej

Nowa dyrektywa rodzicielska

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, str. 79). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej […]

Czytaj więcej

Nowa dyrektywa o warunkach zatrudnienia

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, str. 105). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 1.8.2022 r.

Czytaj więcej

Dane indentyfikujące uczestnika pracowniczych planów kapistałowych

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; dalej: PPKU) oraz konieczności wdrożenia PPK przez największych przedsiębiorców już od 1 lipca br., wielu Klientów skierowało do naszego Zespołu pytania o ochronę danych osobowych w tym zakresie, w szczególności dotyczącą danych […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych