Ochrona danych osobowych medycznych

Poradnik uwzględnia zmianę z 4.8.2016 r. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (uwzględniono ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 r.).Książka omawia jak bezpiecznie przechowywać dokumentację medyczną, także po zakończeniu działalności przez lekarza lub pielęgniarkę. Wyjaśnia jak budować bezpieczeństwo […]

Czytaj więcej

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek. Dotyczą one nowelizacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (która zmienia zasady księgowań w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych). Uwzględnienia także stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.7.2016 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów […]

Czytaj więcej

Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowo administracyjnym

Poradnik porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową przyczynę uchylenia przez sądy administracyjne decyzji lub postanowień. Niedochowanie wymogów proceduralnych przez organy administracji publicznej jest najczęstszą przyczyną eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych aktów administracyjnych. Ponad 70% zakwestionowanych przez sądy rozstrzygnięć organów administrujących obejmuje przypadki naruszenia przepisów proceduralnych.Publikacja umożliwia uzyskanie odpowiedzi na […]

Czytaj więcej

Przestępstwo zmowy przetargowej

Unikalna pozycja poświęcona analizie poszczególnych czynów zabronionych z art. 305 KK, który powszechnie jest nazywany przestępstwem zmowy przetargowej.Dzięki lekturze publikacji uczestnicy przetargów zapoznają się z zasadami pozwalającymi zidentyfikować zagrożenie istnienia zmowy przetargowej na etapie przygotowania postępowania, jego przebiegu oraz już w trakcie wykonywania umowy!Osoby zainteresowane znajdą w książce odpowiedzi wiele pytań, dotyczących ich codziennej pracy, […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie istotnych zagadnień związanych z problematyką prawa budowlanego, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami z:9.10.2015 r. (umożliwienie stosowania instytucji umowy urbanistycznej),10.9.2015 r. (m.in. uzupełnienie regulacji mówiącej o dokonaniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę, określenie czynności organu nadzoru budowlanego podejmowane wobec właściciela lub zarządcy w przypadku, gdy […]

Czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej + Płyta CD

Od 16.6.2016 r. weszła w życie ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego dwa dotychczas nieznane pojęcia – informacji sektora publicznego oraz ponownego wykorzystywania informacji. Rozszerzyła też zakres stosowania (podmiotowego) o biblioteki, muzea i archiwa.Książka omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i […]

Czytaj więcej

Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Od 1.1.2017 r. wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana na gminę, powiat lub województwo.Publikacja przedstawia obszerny przykład zasad ewidencji księgowej podatku od towarów i usług (VAT) w JST (gminie), w której wdrożono centralny […]

Czytaj więcej

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Poradnik szczegółowo prezentuje zasady funkcjonowania instrumentów finansowych i rozwiązań, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego, zwiększą swój potencjał finansowy i ekonomiczny i wykonają określone zamierzenia – przede wszystkim inwestycyjne.Wskazuje rozwiązania, które pozwolą na optymalizację wydatków publicznych, np.: poprzez konsolidację  zadłużenia lub jego restrukturyzację i obniżenie kosztów obsługi długu; likwidację zakładów budżetowych w celu wykonywania zadań przez […]

Czytaj więcej

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych

Komentarz do części prawa medycznego, ważnej zarówno dla prawników, personelu medycznego, jak i dla pacjentów.W publikacji omówiono m.in. prawa pacjenta oraz procedurę postępowania działającej w każdym województwie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, która ocenia, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy, czy też nim nie jest. Przestawiono krok […]

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz zasad ich wypłacania ubezpieczonym.Unikalna na rynku propozycja dla praktyków zajmujących się ustalaniem prawa do zasiłków oraz wypłacających te świadczenia.Dzięki przejrzystej, komentarzowej formule i przystępnemu, zrozumiałemu językowi praktycy szczegółowo poznają przepisy niezbędne […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności