Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

1. Jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, zawierająca:liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, […]

Czytaj więcej

Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach

1. Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach. Zawiera:szczegółowe omówienie zasad sporządzania, wnoszenia i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;wyczerpującą analizę zasad rozróżniania petycji, skarg i wniosków oraz praktycznych konsekwencji z tym związanych;szczegółowe omówienie problemów związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków przez organy stanowiące […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła od 28.7.2016 r. szereg daleko idących zmian w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych.Książka stanowi swoistego rodzaju przewodnik po zmianach – „ściągę” dla tych, którzy udzielają zamówień i ubiegają się o nie na co dzień. Atutem książki jest ukazanie w niej zmian i porównanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych […]

Czytaj więcej

Procedura kierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54–66 ustawy o pomocy społecznej)

W książce omówiono procedury postępowania w sprawie ustalenia prawa do skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej, najczęściej występujące trudności z tym związane oraz gotowe rozwiązania takich sytuacji. Wyjaśniono trudności związane z przyznawaniem prawa do świadczeń z pomocy społecznej (przesłanki przyznania świadczenia oraz wyboru odpowiedniej placówki, zgoda na pobyt w domu pomocy społecznej osoby wymagającej […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych medycznych

Poradnik uwzględnia zmianę z 4.8.2016 r. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (uwzględniono ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 r.).Książka omawia jak bezpiecznie przechowywać dokumentację medyczną, także po zakończeniu działalności przez lekarza lub pielęgniarkę. Wyjaśnia jak budować bezpieczeństwo […]

Czytaj więcej

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek. Dotyczą one nowelizacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (która zmienia zasady księgowań w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych). Uwzględnienia także stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.7.2016 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów […]

Czytaj więcej

Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowo administracyjnym

Poradnik porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową przyczynę uchylenia przez sądy administracyjne decyzji lub postanowień. Niedochowanie wymogów proceduralnych przez organy administracji publicznej jest najczęstszą przyczyną eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych aktów administracyjnych. Ponad 70% zakwestionowanych przez sądy rozstrzygnięć organów administrujących obejmuje przypadki naruszenia przepisów proceduralnych.Publikacja umożliwia uzyskanie odpowiedzi na […]

Czytaj więcej

Przestępstwo zmowy przetargowej

Unikalna pozycja poświęcona analizie poszczególnych czynów zabronionych z art. 305 KK, który powszechnie jest nazywany przestępstwem zmowy przetargowej.Dzięki lekturze publikacji uczestnicy przetargów zapoznają się z zasadami pozwalającymi zidentyfikować zagrożenie istnienia zmowy przetargowej na etapie przygotowania postępowania, jego przebiegu oraz już w trakcie wykonywania umowy!Osoby zainteresowane znajdą w książce odpowiedzi wiele pytań, dotyczących ich codziennej pracy, […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie istotnych zagadnień związanych z problematyką prawa budowlanego, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami z:9.10.2015 r. (umożliwienie stosowania instytucji umowy urbanistycznej),10.9.2015 r. (m.in. uzupełnienie regulacji mówiącej o dokonaniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę, określenie czynności organu nadzoru budowlanego podejmowane wobec właściciela lub zarządcy w przypadku, gdy […]

Czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej + Płyta CD

Od 16.6.2016 r. weszła w życie ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego dwa dotychczas nieznane pojęcia – informacji sektora publicznego oraz ponownego wykorzystywania informacji. Rozszerzyła też zakres stosowania (podmiotowego) o biblioteki, muzea i archiwa.Książka omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności